Algemene Leverings Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Graphics Extra Large BV en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Offertes

 1. De door Graphics Extra Large BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf de magazijnen van Graphics Extra Large BV of haar leverancier; Graphics Extra Large BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor transportschade, hoe ook veroorzaakt.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
  Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Graphics Extra Large BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Deelleveringen

 1. Het is Graphics Extra Large BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Graphics Extra Large BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Wijzigingen in de te leveren zaken

 1. Graphics Extra Large BV is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:
 • Samenstelling van de inkt;
 • Viscositeit
 • Droogtijd inkt.
 1. Indien Graphics Extra Large BV van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 7 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken.
 3. De koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Graphics Extra Large BV op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Graphics Extra Large BV omstandigheden ter kennis komen die Graphics Extra Large BV goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien Graphics Extra Large BV de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Graphics Extra Large BV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Graphics Extra Large BV schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Graphics Extra Large BV zich bij uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk in redelijkheid en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Graphics Extra Large BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
  – tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
  – voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaald of zal betalen;
  – vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
 2. Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
 3. Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
 4. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 5. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen en verkoper hierover schriftelijk in kennis te stellen.
 6. Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
 7. Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 8. In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

9. Gebreken; klachttermijnen

 1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij de aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de geleverde zaken in aantal overeenstemmen met het overeengekomene;
  – of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
  – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
 2. Worden gebreken geconstateerd, dan dient opdrachtgever deze binnen 48 uren na aflevering schriftelijk te melden aan Graphics Extra Large BV.
 3. Andere reclames dient opdrachtgever binnen vijf dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering schriftelijk te melden aan Graphics Extra Large BV.
 4. Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
  Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Graphics Extra Large BV worden geretourneerd

10. Garantie

 1. Gegeven het feit dat Graphics Extra Large BV niet bekend is met de wijze waarop haar producten door de koper worden aangewend en ook geen invloed heeft op het productieproces waarvoor haar producten worden gebruikt, geeft Graphics Extra Large BV geen enkele garantie voor de bruikbaarheid van haar producten en toepasbaarheid daarvan voor het doel waarvoor de koper deze heeft aangekocht.
 2. In het verlengde van het voorafgaande lid kan Graphics Extra Large BV ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vervolgschade dan ook.

11. Prijsverhoging

 1. Indien Graphics Extra Large BV met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Graphics Extra Large BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs:
 • Graphics Extra Large BV mag bij de uitlevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.

Indien de prijsverhoging meer dan 3% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de aangegeven bankrekening van Graphics Extra Large BV te Nijverdal.
  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

13. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
  In dien Graphics Extra Large BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de incassering van de opeisbare vorderingen, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De koper is jegens Graphics Extra Large BV de door Graphics Extra Large BV gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
  Dit geldt alleen indien Graphics Extra Large BV en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Graphics Extra Large BV zijn toe te rekenen.
  Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmoGraphics Extra Large BVijk maken of onredelijk bemoeilijken) in elk geval zijn begrepen:
 • Stakingen in andere bedrijven dan die van Graphics Extra Large BV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Graphics Extra Large BV;
 • Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en anderen voor het vervaardigen van inkt benodigde zaken of diensten;
 • Niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Graphics Extra Large BV afhankelijk is;
 • Algemene vervoersproblemen.
 1. Graphics Extra Large BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Graphics Extra Large BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Graphics Extra Large BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Graphics Extra Large BV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Graphics Extra Large BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. Maximale vergoeding

 1. Indien door gerechtelijk besluit Graphics Extra Large BV in het ongelijk wordt gesteld, zal een schadevergoeding het bedrag van de aankoopnota nooit te boven kunnen gaan.

16. Geschilbeslechting

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Graphics Extra Large BV, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Almelo. Graphics Extra Large BV echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasbare internationale verdrag bevoegde rechter.

17. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Graphics Extra Large BV en koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het Verdrag der Verenigde Naties, inzake in internationale koopovereenkomst betreft de roerende zaken (GISG)

18. Wijziging van de voorwaarden

 1. Graphics Extra Large BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Graphics Extra Large BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Translate »

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss